ست ژلیش ناخن

FUSIOON SET

این ست 4 مرحله مختلف که شامل: 1- چسب 2- پرایمر 3- 10رنگ انتخابی 4- تثبیت کننده می باشد که روی ناخن طبیعی و کاشت استفاده می شود و ماندگاری بالایی دارد. برای استفاده از این ست نیاز به دستگاه UV می باشد.
3,000,000 تومان

برای استفاده از این ست ژلیش ابتدا با سوهان و بافر روی ناخن هایتان خراش های سطحی ایجاد میکنید.

مرحله اول ) لایه نازکی از چسب را روی صدف ناخن هایتان بزنید و بگذارید تا در محیط با دمای معمولی خشک شود.

مرحله دوم) در این مرحله پرایمر ژل ناخت را بزنید و به مدت 90 ثنیه در دستگاه قرار دهید تا خشک شود .

مرحله سوم)این لاک ها ترکیبی از لاک و ژل می باشند که روی پرایمر زده می شود و بمدت 90 ثانیه در دستگاه قرار  دهید.

مرحله چهارم) مرحله تثبیت است که از تاپ کات مورد نظر استفاده میکنید و مجدد 90 ثانیه ناخن هایتان را در دستگاه قرار می دهید.